HRAD KRÁSNA HÔRKA 2012 – 2017


Pred piatimi rokmi 10. marca 2012 zachvátil Krásnu Hôrku rozsiahly požiar, ktorý zničil všetky strešné konštrukcie hradu a interiéry jeho stredovekej časti. Z lesného požiaru, ktorý najprv postihol okolie pamiatky, sa plamene ľahko dostali na šindľové strechy. Oheň sa šíril obrovskou rýchlosťou a po dvadsiatich minútach zo všetkých častí hradu šľahali obrovské plamene. Zásah hasičov bol napriek veľkému rozsahu požiaru a obmedzeným možnostiam terénu k architektúre a zbierkam múzea šetrný.

Hasičom možno ďakovať aj za to, že sa oheň nerozšíril do interiérov a nepoškodil tak vzácne predmety z pozostalosti Andrássyovcov. Z príčin, ktoré viedli k tejto katastrofe sa SNM-Múzeum Betliar poučilo. Dalo odstrániť náletové dreviny a kríky v bezprostrednej blízkosti hradu a rozhodlo sa pre historicky pôvodnú nehorľavú keramickú strešnú krytinu. Obnova hradu Krásna Hôrka je jednou z najrozsiahlejších pamiatkových a múzejných obnov na Slovensku. Požiar v roku 2012 bol však už len posledným, hoci drastickým impulzom k tomu, aby sa jeden z najvýznamnejších hradov strednej Európy začal obnovovať. Stav v akom bola Krásna Hôrka pred rokom 2012 nebol ani zďaleka ideálny.

Rozsiahla pamiatková obnova, ktorá na hrade prebehla v rokoch 1964 – 1989 podľa projektov z 50-tych rokov 20. storočia vytvorila z Krásnej Hôrky iný hrad – zbavený svojej identity, svojich dejín a čiastočne aj zbierok. Rôznosť prístupov k prezentácii jej architektúry spôsobila, že Krásna Hôrka zrazu nepatrila žiadnemu historickému obdobiu či rodu. Súčasná obnova sa musí vysporiadať aj s týmto problémom. Komplexná revitalizácia a reštaurovanie, ktoré na Krásnej Hôrke prebiehajú, predstavujú súbor mimoriadne komplikovaných a zložitých postupov. Ide o časovo náročné práce, ktoré sú závislé na interdisciplinarite, nutnosti poznania nielen dejín hradu a jeho stavebného vývoja, ale aj jeho technického stavu. Nároky, aké sú dnes kladené na obnovy takýchto pamiatok sú vysoké a pokiaľ chceme mať Krásnu Hôrku obnovenú v súlade s medzinárodnými štandardmi musíme byť zhovievaví a trpezliví. SNM-Múzeum Betliar robí všetko preto, aby obnova hradu prebehla profesionálne a tak, aby sa medzi jeho múry vrátila jeho pôvodná atmosféra a tie zbierky, ktoré k nemu patria.

ČO SA OD POŽIARU UROBILO NA KRÁSNEJ HÔRKE?


1. Sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka

• Havarijné prestrešenie a lešenie (20.10.2012 – 15.06.2013)
• Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov (15.06.2013 – 30.11.2013)
• Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu (30.11.2013 – 31.05.2014)

2. Trvalé krovy a strechy

• Demontáž dočasných prestrešení, realizácia nových striech (nosné konštrukcie a strešné
krytiny (23.09.2014 – 22.09.2015)
• Doplňujúce práce, klampiarske prvky na strechách dozbrojenie vežičiek (04.06.2015 – 08.09.2015)
• Ostatné práce, aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech (20.10.2015 – 03.12.2015)

3. Prieskumné práce

• Architektonicko-historický pamiatkový výskum (10.12.2012 – august 2015)
• Archeologický výskum v delovej terase (27.01.2014 – 31.03.2014)
• Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
• Inžiniersko-geologický prieskum
• Kompletné geodetické zameranie
• Podrobný stavebnotechnický prieskum
• Statické posúdenie stavby

4. Osadenie zvonov

• Odliatie a osadenie 3 nových zvonov vo zvonici kaplnky s pomocou obce Krásnohorské Podhradie
a Združenia remeselníkov Gemera – september 2015

5. Projektová dokumentácia

• V súťaži návrhov (č. vo vestníku VO 58/2015 zo dňa 23. 3. 2015 pod značkou 6436-MNA) bol MK
SR vybraný projektant komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka Ing. arch. Peter Kucharovič. SNM-Múzeum Betliar odovzdalo projektantovi všetky podklady potrebné pre vytvorenie stavebného zámeru, ktorý by mal predložiť začiatkom apríla 2017.

 

6.

• SNM vlani odstúpilo od zmluvy o vypracovaní architektonickej štúdie revitalizácie hradu, nakoľko podľa jeho predstaviteľov nenaplnila ich očakávania. Inštitúcia zároveň zriadila vlastné samostatné projekčné oddelenie, ktoré sa zaoberá prioritne Krásnou Hôrkou.
V súčasnosti SNM vyhlásilo verejné obstarávanie na EIA, ktorá by mala byť hotová približne do februára budúceho roka. To bude akýsi odrazový mostík pre pokračovanie v ďalších fázach rekonštrukcie.

7.

• Zverejnenie projektu EIA dňa 16. 8. 2018, ktorý posudzuje vplyv stavby na životné prostredie na Informačnom portáli rezortu MŽP SR.
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/infrastruktura-inzinierske-siete-nastupneho-arealu-k-hradu-hradu-krasn

REŠTAUROVANIE


Od požiaru hradu bolo v SNM-Múzeu Betliar ošetrených viac ako 500 zbierkových predmetov v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dieľňach múzea. Diela a predmety, ktoré si však vyžadujú náročnejšie postupy a špecializované pracoviská sú reštaurované externými spolupracovníkmi.

V Technickom múzeu v Brne bolo odborne ošetrených 77 predmetov zo zbierky militárií s podporou Ministerstva kultúry ČR.

Reštaurovanie štyroch veľkorozmerných olejomalieb z 18. storočia zachytávajúcich výjavy z 30. ročnej vojny v ateliéri Zuzany Preisovej.

Reštaurovanie unikátnej kolekcie 40 mortuárií Andrássyovcov maľovanýchna papieri a hodvábe v ateliéri Štefana Kocku.

Reštaurovanie jedinečnej smútočnej róby grófky Františky Andrássyovej pochádzajúcej
z parížskeho salónu z roku 1898 v ateliéri Múzea Istvána Dobó v Egri.

Reštaurovanie jedného z najhodnotnejších nábytkových kusov hradu Krásna Hôrka, skrine Žofie Serédyovej v ateliéri Árpáda Mézesa a reštaurovanie sarkofágu v ateliéri Jána Voška.

Reštaurovanie nástenných malieb kaplnky hradu Krásna Hôrka pod vedením Petra Koreňa
(zatiaľ je zreštaurovaná klenba).

VÝSKUM


1. Architektúra a archeológia

Hneď po požiari vyvstala zákonná potreba komplexného architektonicko-historického pamiatkového výskumu v rozsahu, aký nikdy na Krásnej Hôrke neprebehol. Vďaka tomuto výskumu dnes celkom presne vieme, ako Krásna Hôrka rástla a aké sú jej stavebné fázy, zaniknuté budovy, ako fungoval jej obranný systém a pod. Autormi výskumu stavebných dejín hradu sú Michal Šimkovic, Ľuboš Kürthy a archeologický výskum realizovalo SNM – Archeologické múzeum

2. História

Už v rokoch pred požiarom sa pozornosť venovala aj výskumu dejín hradu. Výskum archívnych dokumentov, ktoré sa nachádzajú v archívoch v Levoči, Rožňave, Betliari či Budapešti objasňuje vlastnícke pomery na Krásnej Hôrke a v jej okolí, ale aj to kedy a kým bol hrad obývaný. Vzácnym dokladom života na hrade sú účty za remeselné a umelecké práce a korešpondencia členov rodu. Archívnemu výskumu sa systematicky venuje Silvia Lörinčíková, Martin Bartoš a Tomáš Janura.

3. Zbierky

Od roku 2014 sa odborní pracovníci SNM-Múzea Betliar intenzívne venujú výskumu dejín zberateľských aktivít Andrássyovcov, ktorí na Krásnej Hôrke založili múzeum už v 19. storočí. Expozície, ktoré vznikli na hrade a v betliarskom kaštieli nerešpektovali historické súvislosti jednotlivých kolekcií a zbierky jednoducho pomiešali. Robenie poriadku medzi zbierkami Krásnej Hôrky a Betliara patrí k úlohám kurátorov múzea Silvie Lörinčíkovej, Tímei Mátéovej a Kataríny Bányászovej.

4. Žofia Serédyová

K najvýznamnejším zbierkam hradu patrí prirodzene mumifikované telo barónky Žofie Serédy, ktorá zomrela v roku 1710 a od začiatku 19. storočia ju vystavovali v hradnej kaplnke. Zlý stav barónkinho sarkofágu a rozšírené mikróby na jej rúchu vynútili v roku 2015 započatie mikrobiologického a antropologického výskumu tela. V spolupráci s Katedrou antropológie UK a SAV sa podarilo zistiť informácie o samotnej Žofii a definovať podmienky pre zachovanie tela v budúcnosti.

ČO NA HRADE UVIDIA NÁVŠTEVNÍCI?


Našou úlohou je vrátiť hradu podobu a atmosféru spred veľkej obnovy v 20. storočí. Priznať jeho charakter vidieckeho šľachtického sídla a jedného z prvých múzeí na Slovensku. Rekonštrukcie, ktoré na Krásnej Hôrke prebehli v 20. storočí zatienili a odstránili skutočné hodnoty hradu, tie musíme teraz pracne prinavracať.

Trvalou hodnotou Krásnej Hôrky sú aj jeho staré expozície – rodové múzeum v dolnom a strednom hrade, múzeum Františky Andrássyovej, hrobka a kaplnka. Práve tieto interiérové celky mimoriadne bohaté na rôznorodé zbierky by sa mali vrátiť do podoby, akú jej dali Andrássyovci, samozrejme s pridaním takých riešení, ktoré budú zodpovedať súčasnosti. K spomínaným pôvodným múzejným celkom pribudne v hornom hrade, ktorý bol v roku 2012 už druhýkrát poškodený požiarom, úplne nová expozícia, ktorú v SNM-Múzeu Betliar pracovne nazývame „Schatzkammer.“ Tu budú vystavené vzácne predmety zo zbierok Andrássyovcov, aj také, ktoré doteraz návštevníci a ani odborníci nevideli. Príklady, ktoré používame pri koncipovaní týchto expozícií sú prezentácie takých zbierok akými sú Lobkowitz Museum, Liechtenstein Museum, Esterházy Privatstiftung či Kunstkammer v Kunsthistorisches museum vo Viedni.

Krásna Hôrka bude po rekonštrukcii prívetivejšia, pohodlnejšia a jej múzeum bude viac návštevnícky orientované. Pripravujeme prevádzku hradu v dvoch zónach – so vstupenkou a bez, vďaka čomu vzniknú na hrade oddychové zóny, ktoré jeden z našich najkrajších hradov pretvoria nielen na vynikajúce múzeum, ale aj miesto
oddychu a príjemných stretnutí.