Historický park Betliar o múzeu

HISTORICKÝ PARK


Prírodný park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku.  Park pri kaštieli bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradník empírovej doby francúzskeho pôvodu Henrich Nebbien. Od roku 1978 je betliarsky park zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta, ktoré eviduje UNESCO. Vzťahujú sa na neho základné zásady ochrany a obnovy pamiatok, ktoré boli dohodnuté a spoločne formulované na medzinárodnej úrovni formou Benátskej charty, platnej od roku 1964, ktorú v  špecializovanej oblasti o historických záhradách dopĺňa Florentská charta z roku 1981.
Prírodný park s kaštieľom je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
V areáli parku kaštieľa  okrem vzácnych druhov drevín nájdeme unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do  troch jazier, troch fontán a tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku.

ĎAKUJEME ZA POMOC PRI NÁHRADNÝCH VÝSADBÁCH


V snahe o zachovanie historickej podstaty Národnej kultúrnej pamiatky – parku pri kaštieli v Betliari bola zo strany SNM – Múzea Betliar uverejnená výzva pre verejnosť zameraná na možnosť zasadenia svojho stromu. Jedná sa o výsadby náhrad kostrových drevín, solitérov a drevín ktoré tvorili základ pôvodnej architektúry parku.
Za zakladateľa parku sa považuje významný záhradný architekt empírovej doby Henrich Nebbien. Ďalším významným architektom v histórii parku bol Jozef Bergmann, ktorý v roku 1823 navrhol a uskutočnil stavbu Veľkého vodopádu s grottou, ktorá je súčasťou jedinečného umelého vodného systému v areáli 57 hektárového parku.
Od založenia parku uplynulo takmer 240 rokov. Hrozby v podobe živelných pohrôm z minulosti a fakt, že niektoré druhy drevín kulminujú (sú na vrchole svojho životného vývoja) neobišli ani tak vzácny park ako je ten náš – betliarsky.
Od roku 2010 až po rok 2023 evidujeme 91 darcov a 145 stromov. Darovacie zmluvy sú uverejnené v Centrálnom registri zmlúv SR. Vedenie SNM – Múzea Betliar si váži všetkých vás s Veľkým srdcom, ktorí sa tak významne podieľate na zachovaní tohto prírodného a kultúrneho dedičstva.

ĎAKUJEME ZA POMOC PRI NÁHRADNÝCH VÝSADBÁCH – V prípade zuájmu o darcovstvo stromov kontaktujte Ing. Brigitu Nagyovú.
Kontakt: brigita.nagyova@snm.sk, tel.č.: +421918728389

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK


V areáli prírodného parku je ZAKÁZANÉ:
1. Zakladať oheň, táboriť, stanovať.
2. Používať zeleň a objekty drobnej parkovej architektúry na účely, na ktoré nie sú určené, najmä:
– umiestňovať na zeleni alebo zariadeniach reklamné, informačné, propagačné tabule a plagáty,
– vstupovať na kvetinové záhony,
– liezť po stromoch, kríkoch,
– zasahovať svojou činnosťou do zelene napr. trhaním kvetov, vyberaním kríkov, stromov zo zeme,
– poškodzovať budovy, sochy, plastiky a drobnú parkovú architektúru nápismi a kresbami.
3. Znečisťovať park odpadkami.
4. Rušiť alebo obťažovať ostatných návštevníkov prírodného parku neprimeraným hlukom alebo správaním.
5. Chytať živočíchy žijúce vo voľnej prírode.
6. Mať psa pusteného na voľno. Psie exkrementy je majiteľ psa povinný bezodkladne pozbierať a uložiť ich do nádob na to určených.
7. Návštevníkom parku a spoločenským zvieratám vstupovať do vodných nádrží (rybníkov, fontán, potoka) alebo v nich vykonávať akékoľvek aktivity.
8. Používať parkový mobiliár (lavičky, lávky a pod.) a iné zariadenia spôsobom, ktorým môže dôjsť k ich znehodnoteniu napr. preťažovaním, zámerným poškodzovaním.
9. Používanie dronov je v celom areáli prírodného parku PRÍSNE ZAKÁZANÉ !

Dopravný režim v parku:
1. Vjazd do parku je zakázaný pre všetky motorové vozidlá s výnimkou vozidiel (IZS) záchrannej služby, hasičského záchranného zboru, zboru polície a vozidiel, ktoré zabezpečujú správu a údržbu parku a zásobovanie.
2. Cyklisti sa môžu pohybovať len na spevnených plochách parku max. rýchlosťou 10 km/hod., spôsobom, ktorým neohrozujú a neobťažujú ostatných návštevníkov parku.

Prevádzková doba parku:
1. Prevádzková doba v parku je v období:
a.) JAR – LETO od. 1. apríla do 30. septembra od hod 5.00 h do 22.00 h
b.) JESEŇ – ZIMA od 1. októbra do 31. marca od hod 6.00 h do 21.00 h
2. Prevádzková doba sa v čase podujatí organizovaných so súhlasom správy SNM – Múzea Betliar môže zmeniť. V takomto prípade bude zmena prevádzkovej doby včas zverejnená pri vstupe do areálu, prípadne iným spôsobom.

UPOZORNENIE:
1. Park je monitorovaný kamerovým systémom.
2. Návštevník, ktorý svojim správaním poruší návštevný poriadok prírodného parku môže byť z parku vykázaný správcom alebo stíhaný podľa všeobecne platných predpisov a zákonov SR.

Upozorňujeme návštevníkov parku na hroziace nebezpečenstvo pádu konárov počas nepriaznivých poveternostných podmienok ( búrka, silný vietor). V zimnom období sa údržba prístupových chodníkov obmedzuje len na bezprostredné okolie kaštieľa. Hrozí nebezpečenstvo šmyku a pádu. Počas takýchto poveternostných podmienok je vstup a zdržiavanie sa v parku na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.

Pri vzniku úrazu, spozorovania nebezpečnej situácie, páchaní priestupku inými osobami volajte na telefónne číslo VNÚTORNEJ OCHRANY OBJEKTOV (24 hod. služba) T. +421918649092